1. Activar la participació de tots els grups en el nou PGOU pla general d’ordenació urbana de LF, amb compromís de no aprovar-lo durant la legislatura, així com un compromís clar per part de JxLFV d’oposició al 4rt Cinturó pel Vallès.

 

 1. El govern no tirarà endavant cap execució urbanística: nou pla parcial, d’urbanització, de reparcel·lació o similar que afecti el territori (Nova fase sector N, Sector R, UA 21…) sense l’acord d’IEC. Això vol dir que no els podrà pactar amb cap altre grup polític, exclusivament.
 2. Avançar cap a la transició energètica amb una eina essencial: un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El PAESC inclourà un inventari d’emissions i un conjunt d’accions, amb revisions i avaluacions anuals, destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Cada dos anys es farà públic un informe de seguiment.
 3. Impulsar la producció i consum cooperatius d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. Participar, com  Ajuntament, en aquestes iniciatives, aprofitant les instal·lacions existents i creant-ne de noves, amb incentius tributaris a particulars i empreses que inverteixin en estacions fotovoltaiques d’autoconsum, amb resultats palpables abans no acabi la legislatura actual.
 4. Compromís del govern d’acordar i executar el pla proposat per IEC per posar fi a la contaminació de l’aire i sorolls dels nostres polígons que afecten a la ciutadania, així com un sistema de (vigilància) mesurament permanent de la qualitat de l’aire i sorolls, pudors i abocaments, endurint les normatives mediambientals dins de l’àmbit de competències municipals.
 5. Desenvolupar amb participació de tots els grups un pla de suport al sector primari a LF i de preservació dels espais rurals amb un pla d’acció i compromisos d’inversió per les properes legislatures, on l’activitat agrícola incrementi el seu pes en el PIB de la ciutat, que ha d’estar aprovat mínim per JxCAT i IEC abans d’acabar la legislatura.
 6. Desenvolupar abans que acabi la legislatura i amb participació de tots els grups un pla de mobilitat sostenible per LF pels propers 10 anys, que transforma la trama urbana en ciclable a tots els municipis de LF, amb aposta decidida al transport públic i privat sostenible, i recuperar una mobilitat al centre dels nuclis urbans on les persones siguin les prioritàries i no pas els vehicles a motor. El pla ha d’estar aprovat mínim per JxCAT i IEC abans d’acabar la legislatura i que determinin un pla d’inversió per les properes legislatures compromès per les forces que li donin suport.
 7. Garantir transport públic a tots els polígons industrials del municipi amb enllaç a les estacions de ferrocarril de LF, Granollers, Canovelles i La Garriga, i promoure el seu ús per part dels treballadors i ciutadania.
 8. Fer una auditoria i un seguiment estret de la gestió de l’actual empresa concessionària del servei de recollida de residus i escombraries. Revisar el funcionament i la ubicació dels actuals contenidors de brossa selectiva. Implementar un pla pilot limitat per la recollida d’escombraries porta a porta i valoració del resultat per avançar en un canvi de model.
 9. Implementar decàleg i protocol de municipi feminista, amb partida pressupostària per tota la legislatura que permeti la seva implementació.
 10. A la finalització dels plens aixecar acta pública de les preguntes formulades pels ciutadans amb les respostes de l’equip de govern, amb la finalitat de ser difós a la ciutadania. Així mateix, fer públiques a la web de l’ajuntament en el seu ‘portal de transparència’ les agendes dels regidors, càrrecs de confiança i alcalde.
 11. Cal canviar funció informativa del CONSELL ESCOLAR per  una altra de debat dels temes aportats prèviament i de decisió per votació amb un funcionament més transversal entre els representants de l’Ajuntament i els del món educatiu (professors i Ampes). Per a aconseguir-ho s’elegiran uns vocals i un president del CEM amb vigència anual d’entre tots els membres que el composen. A més, es programarà una major freqüència de reunions ordinàries i extraordinàries, com a mínim una per trimestre
 12. La revista municipal ha de ser més compartida, amb participació de la ciutadania a través d’un equip de redacció format per membres de l’Ajuntament i persones que hi vulguin participar, en una proporció equilibrada. Cada partit polític hi ha de tenir el seu espai, com a mínim de mitja plana; però a cada edició de la revista i de forma rotatòria un dels  partits disposarà d’una pàgina sencera. També les diverses entitats que ho desitgin. L’editorial també serà rotatòria i consensuada entre els membres de l’equip de redacció. En resum, ha de deixar de ser una eina de propaganda de l’equip de govern de torn.
 13. Compromís del govern de tancar un acord amb IEC i amb el principal partit de l’oposició per tal de dotar un fons de reserva econòmica cada legislatura destinat a desenvolupar un parc de lloguer social durant els propers 10 anys a LF que doni resposta a les necessitats del municipi. 
 14. Incloure Les Franqueses del Vallès en la Llei de regulació de Lloguers de la Generalitat i impulsar les mesures que contempla la llei per regular els preus dels lloguers al municipi, així com activar la cooperació amb la PAH i els moviments socials per tal d’aturar els desnonaments de ciutadania vulnerable a LF, amb mediació activa de l’Ajuntament.
 15. Mantenir el pla-covid fins a final de legislatura amb una dotació pressupostària mínima de 1M€ i que sigui amb participació de tots els grups un espai de treball per resoldre els problemes derivats del Covid de la gent i negocis de LF, amb uns ‘estatuts de treball clars’ i que la comunicació de les accions que es facin sigui totalment independent de la comunicació de l’ajuntament i del govern. 
 16. Implementar la figura del Mediador Cultural a Les Franqueses.
 17. Respecte de l’oferta cultural al municipi, s’ha de buscar la qualitat, per una banda, i la participació real de les entitats, per una altra. Establir una comissió on hi participés algú de l’ajuntament i  representants de diverses entitats locals, per desenvolupar la programació de l’oferta cultural al municipi, i elevar el nivell de qualitat del conjunt de la programació cultural de les Franqueses.
 18. Aquests punts seran públics per la ciutadania i s’establirà un procés d’avaluació continuada de resultats i de compliment de l’acord.
 19. ..

 

IEC – TEMÀTIQUES A DESENVOLUPAR EN FUTURES MOCIONS

 

 1. a) Resoldre els problemes amb l’empadronament, problemàtiques associades.
 2. b) Desenvolupar i mantenir actualitzat el cens d’habitatge.
 3. c) Planificació conjunta d’un macro pla de xoc social.
 4. d) Esports: Racionalitzar us i despesa de les instal·lacions. Control de la  de les  piscines municipals.
 5. e) Facilitar més informació i ajuda per les gestions, especialment per la gent gran, discapacitats  i els nouvinguts. 

 

PRIMER DOCUMENT DE PROPOSTES

https://docs.google.com/document/d/1yYgOiHIsfRv_jmwkRJRIeQtya1RavGoSk4R1Isd-XxE/edit

 

TRIATGE DE PROPOSTES

 

ENTORN I COMUNITAT SOSTENIBLE

Elia, Ramón, Magda, Albert, Fidel

URBANISME

 1. Activar la participació de tots els grups en el nou pla general d’ordenació de LF, amb compromís de no aprovar-lo durant la legislatura, així com un compromís clar per part de JxLFV d’oposició al 4rt Cinturó.
 2. El govern no tirarà endavant cap nou pla parcial, d’urbanització, de reparcel·lació o similar que afecti el territori (Nova fase sector N, Sector R, UA 21…) sense l’acord d’IEC. Això vol dir que no els podrà pactar amb cap altre grup polític, exclusivament.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I QUALITAT AMBIENTAL

 1. Avançar cap a la transició energètica amb una eina essencial: un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El PAESC inclourà un inventari d’emissions i un conjunt d’accions, amb revisions i avaluacions anuals, destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Cada dos anys es farà públic un informe de seguiment.
 2. Impulsar la producció i consum cooperatius d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. Participarem, com a Ajuntament, en aquestes iniciatives, aprofitant les instal·lacions existents i creant-ne de noves. Estudiar la bonificació de l’impost ICO en obres menors que incloguin estacions fotovoltaiques d’autoconsum.
 3. Compromís del govern d’acordar i executar el pla proposat per IEC per posar fi a la contaminació de l’aire i sorolls dels nostres polígons que afecten a la ciutadania, així com un sistema de vigilància permanent de la qualitat de l’aire i sorolls, endurint les normatives mediambientals dins de l’àmbit de competències municipals.
 4. Desenvolupar amb participació de tots els grups un pla de suport al sector primari a LF i de preservació dels espais rurals amb un pla d’acció i compromisos d’inversió per les properes legislatures, on l’activitat agrícola incrementi el seu pes en el PIB de la ciutat, que ha d’estar aprovat mínim per JxCAT i IEC abans d’acabar la legislatura.

MOBILITAT

 1. Desenvolupar amb participació de tots els grups un pla de mobilitat sostenible per LF pels propers 10 anys, que transforma la trama urbana en ciclable a tots els municipis de LF, amb aposta decidida al transport públic i privat sostenible, i recuperar una mobilitat al centre dels nuclis urbans on les persones siguin les prioritàries i no pas els vehicles a motor. El pla ha d’estar aprovat mínim per JxCAT i IEC abans d’acabar la legislatura i que determinin un pla d’inversió per les properes legislatures compromès per les forces que li donin suport.
 2. Garantir transport públic a tots els polígons industrials del municipi i promoure el seu ús a la ciutadania.

 

GESTIÓ DE RESIDUS

 1.   Fer una auditoria i un seguiment estret de la gestió de l’actual empresa concessionària del servei. Revisar el funcionament i la ubicació dels actuals contenidors de brossa selectiva. Avançar en la gestió dels residus porta a porta.

 

FEMINISME i DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

Àngels, Carlos.

 1.   Implementar decàleg i protocol de municipi feminista, amb partida pressupostària per tota la legislatura.

 

DEMOCRÀCIA I TRANSPARÈNCIA

 1.   Acta amb preguntes dels ciutadans ….
 2.  Agendes públiques (alcalde, regidors, càrrecs confiança)
 3.  Fer públic l’acord que es materialitzi entre IEC i JxLF 

 

TREBALL i INNOVACIÓ

Jordi, Núria

 1.   …

EDUCACIÓ DE QUALITAT I CULTURA PER A TOTHOM

Joan Enric, Carme, Yolanda

EDUCACIÓ

 1. Consell escolar:

Cal canviar la seva funció informativa per  una altra de debat dels temes aportats prèviament i de decisió per votació amb un funcionament més transversal entre els representants de l’Ajuntament i els del món educatiu (professors i Ampes). Per a aconseguir-ho s’elegiran uns vocals i un president del CEM amb vigència anual d’entre tots els membres que el composen. A més, es programarà una major freqüència de reunions ordinàries i extraordinàries, com a mínim una per trimestre.

 CULTURA

 1. Revista municipal:

 Ha de ser més compartida, amb participació de la ciutadania a través d’un equip de redacció format per membres de l’Ajuntament i persones que hi vulguin participar, en una proporció equilibrada. Cada partit polític hi ha de tenir el seu espai, com fins ara; però a cada edició de la revista I de forma rotatòria un dels  partits disposarà d’una pàgina sencera. També les diverses entitats que ho desitgin. L’editorial també serà rotatòria I consensuada entre els membres de l’equip de redacció.

 

EQUILIBRI SOCIAL i HABITATGE

Dolors, Alex, Mireia, Vicky, Carlos, Yolanda

  …

 1.  Compromís del govern de tancar un acord amb IEC i amb el principal partit de l’oposició per tal de destinar una reserva de Xm€ cada legislatura a un fons que es destinarà a desenvolupar un pla d’acció per posar a disposició dels ciutadans un parc de lloguer social de X habitatges en els propers 10 anys a LF.
 2.  Activar la cooperació amb la PAH i els moviments socials en aturar els desnonaments de ciutadania vulnerable a Les Franqueses del Vallès. L’ajuntament recolçarà i  intercedirà per aturar tots les desnonaments vulnerables al municipi.
 3. · En relació a la crisis de Covid19, garantir que ningú per atur o problemes administratius tingui problemes d’habitatge. Prosseguir amb les ajudes al lloguer mentre durin els ERTO i l’Estat d’Alarma. Partida pel 2021 de 60,000€.
 4. – Incloure Les Franqueses del Vallès en la Llei de regulació de Lloguers de la Generalitat i impulsar les mesures que contempla la llei per regular els preus dels lloguers al municipi.

 

SALUT I BENESTAR

Dolors, Nuria, Yolanda

 1.  Mantenir el pla-covid fins a final de legislatura amb un pressupost de Xm€ i que sigui amb participació de tots els grups un espai de treball per resoldre els problemes derivats del Covid de la gent i negocis de LF, amb uns ‘estatuts de treball clars’ i que la comunicació de les accions que es facin sigui totalment independent de la comunicació de l’ajuntament i del govern. 
 2. – Problemes amb l’empadronament, problemàtiques associades.
 3. – Cens d’habitatge desactualitzat?

 

 1. – Cal una planificació conjunta, un macro pla de xoc social.

 

 1. – Mediador cultural.
 2. – Calen partides d’augment de polítiques socials: Pla de Xoc Social amb pressupost extra i suficient. No sols Pla Covid19.
 3. Esports: Racionalitzar us i despesa de les instal·lacions. Control de la  de les  piscines municipals.
 4. Facilitar més informació i ajuda per les gestions, especialment per la gent gran, discapacitats  i els nou vinguts. 

    

 

DRET A DECIDIR

Nuria, Jordi

 RES A INCLOURE DONCS SUPOSEM QUE JxLF JA HO DEFENSA 😉