1.-Activar la participació de tots els grups en el nou PGOU, Pla General d’Ordenació Urbana de LF, amb compromís de no aprovar-lo durant la legislatura, així com un compromís clar per part de JxLF d’oposició al 4rt Cinturó pel Vallès.

2.-El govern no tirarà endavant cap execució urbanística, nou pla parcial, d’urbanització, de reparcel·lació o similar que afecti el territori (Nova fase sector N, Sector R, UA 21…) sense l’acord d’IEC. Això vol dir que no els podrà pactar amb cap altre grup polític, exclusivament.

3.-Avançar cap a la transició energètica amb una eina essencial: un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El PAESC inclourà un inventari d’emissions i un conjunt d’accions, amb revisions i avaluacions anuals, destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Cada dos anys es farà públic un informe de seguiment.

4.-Impulsar la producció i consum cooperatius d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. Participar, com a ajuntament, en aquestes iniciatives, aprofitant les instal·lacions existents i creant-ne de noves, amb incentius tributaris a particulars i empreses que inverteixin en estacions fotovoltaiques d’autoconsum, amb resultats palpables abans no acabi la legislatura actual.

5.-Compromís del govern d’acordar i executar el pla proposat per IEC per posar fi a la contaminació de l’aire i sorolls dels nostres polígons que afecten a la ciutadania, així com un sistema de (vigilància) mesurament permanent de la qualitat de l’aire i sorolls, pudors i abocaments, endurint les normatives mediambientals dins de l’àmbit de competències municipals.

6.-Desenvolupar, amb participació de tots els grups, un pla de suport al sector primari a LF i de preservació dels espais rurals amb un pla d’acció i compromisos d’inversió per les properes legislatures, (on l’activitat agrícola incrementi el seu pes en el PIB del municipi), que ha d’estar aprovat mínim per JxLF i IEC abans d’acabar la legislatura.

7.-Desenvolupar, abans que acabi la legislatura i amb participació de tots els grups, un pla de mobilitat sostenible per LF pels propers deu anys, que transformi la trama urbana en ciclable a tots els nuclis de LF, amb aposta decidida pel transport públic i privat sostenible, i recuperar una mobilitat al centre dels nuclis urbans on les persones siguin les prioritàries i no pas els vehicles a motor. El pla ha d’estar aprovat mínim per JxLF i IEC abans d’acabar la legislatura i cal determinar un pla d’inversió per les properes legislatures compromès per les forces que li donin suport.

8.-Garantir transport públic a tots els polígons industrials del municipi amb enllaç a les estacions de ferrocarril de les Franqueses, Granollers, Canovelles i la Garriga, i promoure el seu ús per part dels treballadors i la ciutadania.

9.-Fer una auditoria i un seguiment estret de la gestió de l’actual empresa concessionària del servei de recollida de residus i escombraries. Revisar el funcionament i la ubicació dels actuals contenidors de brossa selectiva. Implementar un pla pilot limitat per la recollida d’escombraries porta a porta i valoració del resultat per avançar en un canvi de model.

10.-Implementar el decàleg i protocol de municipi feminista, amb partida pressupostària per tota la legislatura que permeti la seva realització.

11.-A la finalització dels plens, aixecar acta pública de les preguntes formulades pels ciutadans amb les respostes de l’equip de govern, amb la finalitat de ser difosa a la ciutadania. Així mateix, fer públiques a la web de l’ajuntament en el seu ‘portal de transparència’ les agendes dels regidors, dels càrrecs de confiança i de l’alcalde.

12.-Cal canviar la funció informativa del Consell Escolar Municipal per una altra de debat dels temes aportats prèviament i de decisió per votació. És necessari un funcionament més transversal entre els representants de l’Ajuntament i els del món educatiu (professors i Ampes). Per a aconseguir-ho s’elegiran uns vocals i un president del CEM, amb vigència anual, d’entre tots els membres que el composen. A més, es programarà una major freqüència de reunions ordinàries i extraordinàries, com a mínim una per trimestre.

13.-La revista municipal ha de ser més compartida, amb participació de la ciutadania a través d’un equip de redacció format per membres de l’Ajuntament i persones que hi vulguin participar, en una proporció equilibrada. Cada partit polític hi ha de tenir el seu espai, com a mínim de mitja plana; però a cada edició de la revista i de forma rotatòria un dels partits disposarà d’una pàgina sencera. També en disposaran les diverses entitats que ho desitgin. L’editorial també serà rotatòria i consensuada entre els membres de l’equip de redacció. En resum, ha de deixar de ser una eina de propaganda de l’equip de govern de torn.

14.-Compromís del govern de tancar un acord amb IEC (i amb el principal partit de l’oposició) per tal de dotar un fons de reserva econòmica cada legislatura destinat a desenvolupar un parc de lloguer social durant els propers deu anys a les Franqueses, que doni resposta a les necessitats futures del municipi.

15.-Incloure les Franqueses del Vallès en la Llei de regulació de Lloguers de la Generalitat i impulsar les mesures que contempla la llei per regular els preus dels lloguers al municipi, així com activar la cooperació amb la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i els moviments socials per tal d’aturar els desnonaments de ciutadania vulnerable a LF, amb mediació activa de l’Ajuntament.

16.-Mantenir el ‘pla de xoc covid’ fins a final de legislatura amb una dotació pressupostària mínima de 1M € i que sigui amb participació de tots els grups un espai de treball per resoldre els problemes derivats del Covid-19 de la gent i negocis de LF, amb uns estatuts de treball clars i que la comunicació de les accions que es facin sigui totalment independent de la comunicació de l’Ajuntament i del govern.

17.-Implementar la figura del Mediador Cultural (intercultural) a les Franqueses.

18.-Potenciar la programació cultural a les Franqueses comptant amb les entitats. Establir una comissió on hi participi el tècnic/a de Cultura i representants de diverses entitats locals, per desenvolupar la programació de l’oferta cultural al municipi i per elevar el nivell de qualitat del conjunt de la programació cultural de les Franqueses.

19.-Aquests divuit punts seran públics per a la ciutadania i s’establirà un procés d’avaluació continuada de resultats i de compliment de l’acord

20.-En el cas d’obtenir un elevat grau de compromís i garanties de compliment dels divuit punts per part de JxLF, el grup d’IEC emetrà una abstenció en la votació dels pressupostos que presenti JxLF per l’exercici 2021, amb l’objectiu de facilitar la seva aprovació si compta amb el suport suficient per part d’altres grups de l’oposició, però en cap cas emetrem un vot a favor a d’uns pressupostos en què IEC no ha estat cridada a participar en la seva definició.