IEC presenta a la Junta de portaveus una moció per a la millora del web municipal

El web municipal és una eina essencial per la comunicació entre els ciutadans i l’administració i l’actual web municipal de l’ajuntament de les Franqueses es enrevessada i manca molta informació.
Per això des del grup municipal d’IEC demanem principalment:

PRIMER.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès portarà a terme, amb la major brevetat possible, la reforma de les seves pàgines web per tal de millorar tant el contingut que s’ofereix com l’accessibilitat, claredat i eficiència (les persones que les visiten han de poder efectuar les seves cerques fàcilment, ràpidament, de manera intuïtiva, amb els mínims errors possibles).
Unes millores que, d’altra banda, ja s’han reclamat en el ple en diverses ocasions.
Concretament, aquells aspectes importants a incorporar al web han de ser:
– Publicació de l’agenda institucional de l’alcalde
– Donar informació sobre les competències i el calendari de treball dels òrgans de govern
– Publicar el codi de conducta dels membres de la institució, tant dels representants electes, com dels càrrecs directius
– Publicar totes les resolucions judicials definitives de l’Ajuntament
– Publicar la informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs
– Publicació de les modificacions pressupostàries realitzades
– Publicar la informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament
– Publicar la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories
– Publicar la llista i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, si és el cas, les seves funcions i el seu currículum
– Publicació de les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions
– Publicació dels convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas
– Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits
– Donar informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana i altres normes al respecte
– Oferir al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania
– Proporcionar al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades
– Facilitar el dret d’accés a la informació pública
– Informar periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d’accés

SEGON.- Informar d’aquest acord a la ciutadania de les Franqueses del Vallès mitjançant els espais de comunicació habituals d’aquest Ajuntament: web i butlletí municipal.

 

Doc. Moció