PROGRAMA ELECTORAL

EIXOS TRANSVERSALS

EQUILIBRI SOCIAL

Imagina Esquerra en Comú té com a fita treballar per a la plena realització dels ciutadans i ciutadanes com a tals, per a la garantia dels drets humans i socials bàsics (alimentació, educació, aigua, energia, cultura, habitatge, sanitat…) i per al benestar col·lectiu, amb criteris de justícia distributiva i equitat.
Som partidaris i defensors d’una societat en què no hi hagi cap tipus de discriminació per raons religioses, ètniques, culturals, sexuals, de procedència o econòmiques; en un marc comú que no lesioni les conviccions dels altres i on la resolució democràtica de les discrepàncies en garanteixi la convivència.
Per això:
Fomentarem l’ocupació i la formació continuada, augmentarem les partides de benestar social, promocionarem l’habitatge de lloguer social i consolidarem la fiscalitat equitativa.

DRET A DECIDIR

Fem nostre el contingut de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles, que en els articles 6 i 7 exposa: “Els drets dels pobles per autodeterminar-se i autogovernar-se d’una manera independent i sobirana, en conformitat amb les opcions democràtiques preses pels seus membres”.

Per tant, declarem el nostre compromís amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural de Catalunya.

SALUT I BENESTAR

Vetllarem per donar cobertura a les necessitats més bàsiques de les persones, gestionant recursos perquè tothom pugui viure dignament.

Dissenyarem polítiques dirigides a millorar la salut de la població, en especial la salut de la gent gran, en col·laboració amb els centres d’atenció primària, i amb els centres esportius i culturals. Prioritzarem l’educació sanitària, el foment d’hàbits saludables (alimentació, esports….), el control de factors ambientals i tindrem en compte també l’ajut al creixement personal.

EDUCACIÓ DE QUALITAT I CULTURA

Considerem primordials totes aquelles actuacions que facilitin el coneixement i el reconeixement cultural mutu, que mostrin també tots els elements comuns que compartim i, alhora, contribueixin a la plena integració de tota la ciutadania. Per això:

Impulsarem que les Franqueses del Vallès esdevingui un municipi educador en els tres àmbits: educació, cultura i esport, amb la participació activa dels sectors escolars, entitats i associacions culturals i esportives.

Entenem que el procés de formació es pot allargar durant tota la vida.

Volem un municipi on el jovent disposi d’una bona formació per esdevenir una ciutadania preparada, lliure i crítica, que pugui gaudir d’un model d’oci alternatiu de consum saludable i que disposi de les eines necessàries per empoderar-se i participar de la vida cultural, social i política.

COMUNITAT SOSTENIBLE

Tenim per irrenunciable la protecció i defensa del nostre patrimoni natural i de l’entorn ecològic, que és alhora l’espai d’una activitat agrícola consolidada que volem preservar.

Optem per un model de desenvolupament sostenible en què el guany que es vol aconseguir avui no comprometi el benestar futur de la col·lectivitat. Aplicarem aquest principi en la gestió de l’energia, dels espais naturals i dels residus, en el control de la contaminació, en el desenvolupament urbà i rural, en la mobilitat i en l’ordenació del territori.

TREBALL I INNOVACIÓ

Un dels problemes més greus és l’atur. Per això, un dels objectius prioritaris del nostre programa és la creació d’ocupació. Crearem eines que propiciïn l’ocupació de qualitat i sobretot dels col·lectius més vulnerables (dones, majors de 50 anys, joves, nouvinguts, persones migrades, persones amb discapacitat, malaltes o en risc d’exclusió social).

La capacitat de l’economia catalana resideix, en gran part, en la fortalesa de les seves economies locals i dels vincles que s’estableixen entre elles.

La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia catalana i ha de ser capaç de generar nous llocs de treball. En aquest sentit, la transició a una economia més ecològica —començant per la transició energètica a un model 100% renovable— ha de marcar un nou cicle d’inversions.

El nostre municipi ha de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia i ha de fer possible la llibertat de la ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint l’absència de dominacions de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels poders econòmics.

DEMOCRÀCIA I TRANSPARÈNCIA

Estem convençuts que la ciutadania ha de ser part activa de les decisions que l’afecten en tots els àmbits de la política municipal, d’especial incidència sobre el conjunt de la població.

La ciutadania ha de tenir accés a tota la informació pública. Cal apropar les institucions al ciutadà, difonent les seves activitats i donant suport a les seves iniciatives, apostant per nous formats de comunicació i fent assequible i comprensible la informació administrativa.

Per tant, des d’Imagina Esquerra en Comú volem contribuir a difondre, de forma assequible, aquella informació municipal no reservada que pel seu interès i rellevància contribueixi a fomentar la participació ciutadana.

FEMINISME

Des d’ Imagina Esquerra en Comú entenem que l’opressió de gènere és de caràcter estructural i que la igualtat de gènere no s’aconsegueix només amb l’assoliment de la paritat, sinó que s’ha de treballar des d’una perspectiva feminista en el disseny i la implantació de totes les polítiques públiques per aconseguir un canvi global i profund. Per tant, combinarem el foment d’accions específicament dirigides a promoure la igualtat i a millorar la situació de les dones, amb l’impuls de la transversalitat de gènere en tots els àmbits polítics i administratius del municipi.

PROGRAMA

1. EQUILIBRI SOCIAL

1.1 CIUTADANIA I DIVERSITAT

1.1.1 Apostem per fer visible la riquesa de la diversitat, unint esforços entre les diferents entitats i generant un teixit associatiu ric i integrador.

1.1.2 Desplegarem i treballarem en el Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme 2019-2023.

1.1.3 Facilitarem les eines i recursos necessaris perquè totes les persones coneguin i puguin utilitzar la llengua catalana en tots els àmbits, recuperant el treball amb el Consorci de Normalització Lingüística i ampliant els cursos i recursos per l’aprenentatge de la llengua per part de tota la població, de forma gratuïta.

1.1.4 Treballarem perquè el municipi sigui una comunitat d’aprenentatge i interculturalitat, tot impulsant espais i activitats com tallers o esdeveniments a les festes municipals, que donin a conèixer la diversitat cultural del municipi i atribueixin valor a cadascuna de les cultures que hi conviuen.

1.1.5 Oferirem servei d’assessorament per a persones nouvingudes. (acollida municipal, assessorament legal, etc.) i treballarem contra la xenofòbia, el racisme i els rumors, promovent el coneixement mutu i la transparència.

1.1.6 Potenciarem el teixit social solidari (banc del temps, banc dels aliments, acompanyament escolar …) i les xarxes d’ajuda mútua i d’intercanvi de coneixements i serveis entre la ciutadania. Durem a terme una tasca educativa per fomentar el compromís dels ciutadans amb les xarxes de cooperació social.

1.1.7 Vetllarem per la inclusió social i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional (física, psíquica i sensorial). Treballarem en l’accessibilitat (adaptació de carrers, voreres, canvis de nivell) i apostarem per la contractació laboral. Reclamarem i facilitarem la implementació d’allò que està previst a la Llei de Dependència, vetllant per tal que es compleixi la normativa laboral dels cuidadors i cuidadores familiars (salaris, períodes de descans, etc.).

1.1.8 Fem pública la nostra intenció de ser municipi d’acollida per a famílies i persones refugiades davant les crisis humanitàries que durant els últims anys han colpejat a pobles germans.

1.2 POLÍTIQUES D’EQUILIBRI SOCIAL

1.2.1 Durem a terme polítiques socials valentes que es concretin en serveis socials bàsics per a les persones al llarg de la vida i que els garanteixin els drets més elementals per aconseguir una vida digna dins del seu entorn.

1.2.2 Pobresa energètica: facilitarem la creació de comptadors socials d’energia per tal de garantir l’accés als subministraments de la població en risc. Assessorarem a la població sobre els seus drets i dedicarem tota la voluntat política i els recursos necessaris a fer complir la normativa, sancionant les empreses d’energia, gas o aigua que incompleixin la llei.

1.2.3 Promocionarem noves formes d’accés a l’habitatge per a persones en situació de vulnerabilitat social.(Punt desenvolupat a 1.3 Habitatge)

1.2.4 Repensarem recursos d’urgència immediata per a persones sense llar (albergs, centres de dia, altres models, etc.) treballant en col·laboració amb altres ajuntaments i entitats socials per la creació d’aquests espais.

1.2.5 Racionalitzarem les ordenances fiscals municipals i treballarem per establir un sistema d’ordenances fiscals progressives, basades en la renda personal, buscant la tarifació social i la progressió.

1.2.6 Liderarem un Pacte Local Contra totes les Violències Masclistes.

1.2.7 Potenciarem una comissió de treball que integri entitats de totes les comunitats representades i professionals dels serveis municipals com són SBAS, CAP’s, professorat, pla de barris, policia local…

1.2.8 Disposarem de mediadors/es culturals o agents ciutadans de rellevància per cada comunitat que, en coordinació amb la Comissió de Convivència i Mediació, puguin actuar en situacions que calgui l’entesa o la resolució de conflictes.

1.2.9 Posarem en marxa projectes sensibilitzadors per erradicar el racisme i la discriminació a tots els nivells.

1.3 HABITATGE

1.3.1 Transformarem el Punt d’Informació d’Habitatge en una Oficina d’Habitatge i la dotarem de les eines necessàries per tal que pugui exercir plenament les tasques que li siguin pròpies.

a. Farem efectiva la legislació sobre pisos buits (potestat sancionadora municipal).Treballarem per censar tots els habitatges desocupats del municipi per tal d’incentivar-ne el lloguer, amb l’ajuda d’avals municipals i amb la mediació amb els propietaris. Estudiarem posar sancions a l’immobilisme dels habitatges buits de grans tenidors i entitats financeres. Considerarem totes les opcions en cas de l’ús antisocial de l’habitatge, incloses les sancions econòmiques i, en darrer terme, l’expropiació temporal.

b. Incrementarem el percentatge d’habitatge protegit en les eventuals noves promocions fins al 30%. En cas de disposar de recursos, l’Ajuntament adquirirà habitatges buits per tal d’augmentar el parc públic disponible, especialment per a habitatge social.

c. Reservarem terrenys urbans municipals per realitzar promocions d’habitatges públics de lloguer a preus assequibles.

d. Vetllarem, en col·laboració amb INCASOL i amb els sindicats i cooperatives de la construcció perquè l’oferta d’habitatge social cobreixi les necessitats detectades.

e. Impulsarem una borsa de lloguer municipal, gestionada per l’Ajuntament, que oferirà garanties als arrendadors privats a canvi de preus assequibles en els lloguers.

f. Facilitarem la rehabilitació d’habitatges, dotant una partida pressupostària i revisant les condicions per a accedir als ajuts per a rehabilitació d’habitatges.

g. Impulsarem un Servei de Mediació entre propietaris/es i llogaters/es, en col·laboració amb la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) i altres moviments socials, per tal de reduir el nombre de desnonaments.

h. Promourem altres modalitats d’habitatge i facilitarem projectes relacionats amb les cooperatives d’habitatge o altres models d’habitatge que es puguin plantejar, com per exemple les llars compartides de gent gran.

i. Lluitarem contra l’ocupació delictiva de habitatges, especialment les controlades per màfies i els narcopisos.

1.4 SERVEIS SOCIALS

1.4.1 Analitzarem la situació del municipi conjuntament amb els serveis socials i les entitats que ofereixen atenció als més desafavorits. A partir d’aquesta anàlisi farem les següents actuacions:

a. Creació d’un Pla d’Acció Social per a col·lectius desafavorits, que tindrà un caràcter transversal, superant les barreres de les regidories, de manera que es millori la coordinació entre àrees per tal d’anticipar-se i intervenir en els casos d’extrema necessitat. Aquest pla servirà per unificar criteris, eines i accions entre els serveis públics, privats i de voluntariat.

b. Aquest pla disposarà d’un òrgan que farà el seguiment del Pla d’Acció Social i estarà dotat de transparència, respectant el dret de protecció de dades i de la necessària difusió dels criteris per a la concessió d’ajudes socials.

1.4.2 Vetllarem per la inclusió social, l’autonomia i la mobilitat de les persones amb diversitat funcional.

1.4.3 Ampliarem els recursos habitacionals i de dia (habitatges d’emergència social, places residencials per a gent gran, habitatges tutelats amb serveis, etc.).

1.4.4 Apostarem perquè els centres residencials prioritzin a persones empadronades al municipi i perquè des de Serveis Socials es prioritzi segons les necessitats i no segons la capacitat adquisitiva, tenint com a horitzó l’establiment de centres residencials de caràcter públic.

1.4.5 Proposarem accions de coordinació entre diferents serveis que donin resposta a les situacions d’infants i joves amb discapacitat intel·lectual i dificultats conductuals (trastorns de conducta i/o altres trastorns).

1.4.6 Exercirem més control i regulació de l’autobús C17 que s’organitza per unir pobles durant les festes majors d’estiu.

1.4.7 Dotarem el Servei d’Atenció Domiciliària amb el personal suficient per atendre la demanda.

1.4.8 Garantirem que l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) funcioni i realitzi tasques d’assessoria en matèries de telefonia, contractes bancaris i de consum (aigua, llum, gas, etc.).

1.5 SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

1.5.1 Dotarem la Policia Local amb el personal i els recursos necessaris per realitzar la seva tasca amb eficiència, qualitat i seguretat comptant amb la col·laboració dels treballadors i sindicats del cos.
1.5.2 Apostarem per una política de seguretat basada en la prevenció, la proximitat i l’educació.

1.5.3 Garantirem el màxim nivell ètic i legal en l’acció policial al municipi, amb l’absolut compliment de la legislació i els drets humans.

1.5.4 Proporcionarem cobertura policial, en temps de resposta i mitjans necessaris, a tot el municipi.

1.5.5 Vetllarem perquè cap zona urbana del municipi resulti insegura pel pas de la ciutadania (Enllumenat públic, vigilància, videovigilància, recursos, etc.).

1.5.4 Implicarem la policia local en la formació, prevenció i actuació davant de violències de gènere.

1.5.5 Mostrarem tolerància zero amb el tràfic de persones, l’explotació sexual, amb els delictes d’odi i l’apologia del feixisme i altres crims que afectin greument la dignitat humana i exigirem la implicació d’altres administracions i de la ciutadania.

1.5.6 Crearem la figura del policia de proximitat, proper, resolutiu i de suport al veïnat.

1.5.7 Durem a terme una tasca educativa des de la política municipal a favor dels valors d’ètica, de responsabilitat i de participació ciutadana.

1.5.8 Controlarem amb rigor i coherència la senyalització dels carrers i sortides de garatges, tot protegint prioritàriament la seguretat dels vianants.

1.5.9 Apostarem per mesures reparadores i de reinserció de cara al jovent amb historials escolars i vitals complexos, evitant la criminalització, col·laborant amb el departament de justícia, apostant per l’educació en medi obert i oferint tots els mitjans possibles per tractar cada situació d’una forma personalitzada.

1.6 INFÀNCIA

1.6.1 Dedicarem els recursos necessaris i vetllarem perquè es segueixin els protocols i les mesures necessàries des de les diferents àrees per a prevenir el maltractament infantil i els abusos sexuals a infants.

1.6.2 Crearem El Consell dels Infants com a òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu, per a aportar la visió que tenen els infants sobre el municipi i la realitat que els envolta i perquè la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans.

1.6.3 Crearem una coordinació entre l’àrea d’ensenyament i altres àrees de l’Ajuntament per tal de portar a terme projectes que afavoreixin l’educació dels nostres infants i joves (des de l’escola bressol fins a batxillerat); posarem especial atenció en la disminució del fracàs escolar.

1.7 JOVENTUT

1.7.1 Activarem el Consell de Joventut com a òrgan de participació i d’elaboració de línies polítiques en aquesta àrea.

1.7.2 Facilitarem l’autogestió dels centres de joves i en crearem de nous allà on calgui, cobrint necessitats per diferents rangs d’edats (formatius, lúdics o lúdico- polítics) amb el seguiment i suport de tècnics municipals per tal que els i les joves esdevinguin els autèntics protagonistes.

1.7.3 Revisarem els programes de formació que s’ofereixen a l’Escola d’Adults i els coordinarem amb Dinamització Econòmica i Joventut, realitzant cursos locals propis, si es creu convenient.

1.7.4 Augmentarem els recursos adreçats als joves tant pel que fa al suport a les seves iniciatives com per dotar els equipaments juvenils del personal i de la infraestructura necessàries per al seu bon funcionament.

1.7.5 Treballarem conjuntament amb els nois i noies i les institucions educatives per fomentar l’associacionisme i la participació de la joventut amb esperit crític, en polítiques d’habitatge, treball, lleure, cultura, salut, esport, etc.

1.7.6 Dissenyarem i aprovarem bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Regidoria de Joventut incloent-hi, com a criteri general en la valoració dels projectes i les activitats presentades, el foment de la coeducació i la igualtat entre dones i homes.

1.7.7 Dissenyarem campanyes de sensibilització, implicant escoles i instituts, per a la prevenció de la violència masclista, la LGTBIfobia i el racisme entre les persones més joves.

1.7.8 Establirem un protocol contra les agressions sexistes en els esdeveniments festius treballat entre les entitats, els tècnics municipals i altres actors socials i policials.

1.7.9 Garantirem més presència d’educadors/es socials als centres educatius, fomentant la prevenció i el treball a partir de projectes, per tractar situacions de vulnerabilitat.

1.8 GENT GRAN

1.8.1 La gent gran necessita atenció especial que doni cobertura a les seves necessitats bàsiques. Per tant, des de Serveis Socials facilitarem recursos i gestionarem cada cas individualment perquè puguin viure dignament i assoleixin un envelliment actiu i empoderat:

a. Analitzarem i revisarem el SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) per a les persones residents en nuclis disseminats i amb mobilitat reduïda i estudiarem la possibilitat d’aplicar, amb el suport de les diferents entitats de les Franqueses, un programa especial per atendre les necessitats bàsiques de la gent gran que ho necessiti.

b. Afavorirem que la gent gran tingui la millor salut física i mental possible a través de facilitar la incorporació de l’activitat física adaptada a les seves patologies amb seguiment del CAP.

c. Impulsarem programes que fomentin des de l’escola trobades intergeneracionals, on la gent gran del municipi pugui aportar-hi la seva experiència.

d. Realitzarem campanyes anuals, amb divulgació per diversos mitjans, per tal que arribin a tothom les informacions sobre vacunació de la grip, prevenció del glaucoma, revisió de cataractes, etc.

e. Ajudarem a implementar habitatges amb un model participatiu de convivència. Llars compartides on les persones grans puguin conviure i ajudar-se, com a alternativa complementària a les residències.

f. Establirem un pla per a adaptar els habitatges de les persones amb disminució. Igualment condicionarem progressivament les voreres per a que tant les persones en cadira de rodes, com les que arrosseguen el carretó de la compra, porten un cotxet amb un nen petit, etc. puguin transitar sense dificultats.

2. SALUT I BENESTAR

2.1. SALUT DE LES PERSONES

2.1.1 Dissenyarem, en col·laboració amb els centres d’atenció primària, polítiques dirigides a millorar la salut de la població, prioritzant l’educació sanitària, el foment d’hàbits saludables, el control de factors ambientals i el creixement personal.

2.1.2 Col·laborarem en les campanyes que realitzin els serveis de salut de l’ICS, promovent la creació de tallers o activitats grupals per tal d’informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre temes relacionats amb la salut.

2.1.3 Dedicarem especial atenció a la prevenció de malalties mentals.

2.1.4 Actuarem de manera contundent i organitzada des dels serveis educatius, socials, sanitaris i policials en la prevenció i el control de la drogoaddicció.

2.1.5 Posarem especial èmfasi en l’assessorament i assistència mèdica i psicològica a les famílies i a les persones afectades per la drogoaddicció.

2.1.6 Crearem un conveni amb les residències del municipi per acollir les persones que es troben en situació de risc o marginació, per donar-los-hi el suport necessari per viure dignament.

2.1.7 Incidirem en una millora de la salut de les dones des d’una perspectiva global de gènere:

a. Donant visibilitat al 28 de Maig, el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones organitzant diversos actes i la difusió de manifestos que mostrin els nostres valors.

b. Realitzant tallers en forma de xerrades informatives amb perspectiva de gènere, sobre la salut i el benestar de les dones: prevenció, detecció, tècniques de curació, recursos sanitaris i difusió dels dies de lluita contra les malalties i d’acció per a la salut de les dones.

c. Desenvolupant estratègies de comunicació per millorar la visibilitat sobre les necessitats específiques en matèria de salut de les dones.

d. Participant de manera activa per potenciar la formació, la informació sobre la salut, el gènere i el sistema sanitari cap a les dones. La formació anirà especialment dirigida als col·lectius que les representen.

2.2 SANITAT PÚBLICA

2.2.1 Treballarem per atendre i donar a les persones del municipi el millor servei i atenció sanitàries, coordinant les actuacions amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

2.2.2 Exigirem, si cal, a la Generalitat, el compliment dels compromisos adquirits en matèria de sanitat.

2.2.3 Facilitarem eines i recursos al personal competent per tal fer complir la normativa sobre la regulació de:

a. La contaminació del medi ambient (atmosfèrica, acústica, olfactiva …) i el control de la xarxa d’aigües potables del municipi.

b. El compliment de la normativa sanitària en els establiments públics, els mercats, els comerços, els espais col·lectius, la neteja i la recollida d’animals abandonats.

2.3 ESPORTS

2.3.1 Des del pla socioeducatiu del municipi potenciarem un model esportiu que fomenti la cohesió social i el civisme en les activitats esportives, començant per l’esport base, de competició o federat, sense fer distincions a causa del gènere.

2.3.2 Incentivarem les associacions esportives amb la finalitat de fomentar conjuntament l’esport i de promocionar activitats per la igualtat de gènere.

2.3 3 Fomentarem l’esport a les escoles, el casal de joves i els casals de gent gran (també amb d’altres persones grans que siguin de diferents municipis, organitzant trobades esportives segons mobilitat). Diversificarem les opcions del lleure esportiu per tal que sigui adequat a les edats, donant opció a l’organització de tornejos, curses i trobades esportives.

2.3.4 Apostem per nous programes esportius, dirigits a persones discapacitades o en risc d’exclusió social.

2.3.5 Facilitarem la pràctica de l’oci esportiu (o esport de lleure) en equipaments accessibles: pistes per fer esport (bàsquet, futbol 7, etc.) als espais oberts al públic en els horaris que no estiguin ocupats per entitats o clubs.

2.3.6 Fomentarem l’esport des de totes les seves vessants: lúdica, amateur i federada, prioritzant que tota la ciutadania pugui tenir-hi accés.

2.3.7 Crearem una línia de beques per a infants per a les activitats esportives.

2.3.8 Facilitarem l’accés als esports no majoritaris o alternatius: escalada, skate, ciclo-cross, bxm freestyle, breakdance, rocòdroms, entre d’altres.

2.3.9 Realitzarem un inventari de totes les instal·lacions i entitats esportives: nombre de socis, utilització i problemàtiques concretes, per tal de facilitat els ajuts i l’assessorament adequats des de l’Ajuntament.

2.3.10 Revisarem la gestió del complex esportiu de Corró d’Avall gestionada pel Patronat d’Esports.

2.3.11 Farem les gestions necessàries per la remunicipalització de la gestió del complex esportiu municipal i de les piscines municipals de Corró d’Avall.

2.3.12 Tindrem cura de la gestió de les concessions dels bars dels espais esportius per que hi hagi igualtat de condicions per a tots ells. Els possibles conflictes entre entitats s’han de resoldre amb diàleg i amb igualtat per totes les parts.

3. EDUCACIÓ DE QUALITAT I CULTURA PER A TOTHOM

3.1 EDUCACIÓ

3.1.1 Les polítiques transversals afavoriran l’articulació dels àmbits d’INFÀNCIA i JOVENTUT atès que són etapes consecutives, igualment en el cas de CULTURA i EDUCACIÓ es treballarà des d’una perspectiva integradora de recursos i programes

3.1.2 Per una educació pública, gratuïta, innovadora i coeducadora

a. Defensarem i lluitarem per l’educació pública al nostre poble, reclamant la baixada de ràtios com a mecanisme per promoure l’escolarització equilibrada de l’alumnat i la millora de la formació del professorat a les administracions pertinents.

b. Cobrirem les necessitats reals de beques menjador. Implantarem un servei de transport escolar. Augmentarem les ajudes als centres educatius per a l’adquisició de material didàctic i les ajudes per a les activitats extraescolars.

c. Crearem un servei psicopedagògic municipal perquè conjuntament amb el servei logopèdic municipal pugui afavorir, en col·laboració amb els professionals dels centres educatius, el tractament i la prevenció de totes les dificultats i trastorns greus que afectin l’aprenentatge de l’alumnat de les escoles públiques i instituts del municipi.

d. Farem les gestions necessàries per oferir el nombre de places públiques i gratuïtes suficient per atendre l’alumnat de 0-3.

e. Promourem polítiques en els àmbits de l’educació formal i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida, orientades a assolir la igualtat social i entre homes i dones, en el marc del respecte envers la diferència.

f. Dotarem als centres dels recursos necessaris per treballar aspectes de sexualitat des dels diferents gèneres existents sota les sigles LGTBI i per una educació sexual als centres més oberta, tenint en compte totes les orientacions sexuals.

3.1.3 Contra la segregació escolar

a. Lluitarem contra la segregació escolar reforçant els centres educatius més vulnerables amb els suports i recursos necessaris.

b. Revisarem i aplicarem models d’adscripció entre centres públics i models de zonificació escolar per al conjunt d’escoles a l’hora de combatre la segregació escolar conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Tindrem en compte no afavorir els moviments de demanda d’uns centres cap a d’altres relacionats bàsicament per dinàmiques associades a la segregació escolar.

c. Desenvoluparem campanyes de sensibilització per consolidar la percepció de qualitat de les escoles públiques municipals.

d. Reforçarem la demanda dels centres amb una demanda més feble, sense perjudici de l’anàlisi i la millora de les causes que provoquen aquest nivell de demanda: Ho farem de manera conjunta amb l’administració educativa competent.

e. Gestionarem la creació d’aules d’acollida en els centres educatius que no en disposin per fer un suport intensiu d’escolarització el més inclusiu possible.

3.1.4 Per un Pla Educatiu Municipal
Crearem un Pla Educatiu Municipal (PEM) amb la participació de la comunitat educativa del municipi, amb l’objectiu de donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, tot coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, per:

a. Contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i el foment de la convivència.

b. Elaborar un programa municipal «Escoles per la igualtat i la diversitat» per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere i ètnicocultural.

c. Fomentar que les associacions d’educació en el lleure treballin la coeducació i lluitin contra els estereotips de gènere i la violència de gènere.

d. Fomentar l’associacionisme estudiantil al municipi.

e. Incloure en el PEM la coeducació com a eix transversal imprescindible i un programa d’educació per la sostenibilitat i coneixement de l’entorn a tots els nivells de l’ensenyament obligatori.

f. Incorporar al PEM la col·laboració de les associacions del municipi.

g. Incloure en el PEM el coneixement del municipi per part dels infants i joves.

3.1.5 El Consell Escolar Municipal (CEM)

a. Potenciarem el Consell Escolar Municipal com a espai de participació i coordinació dels projectes i les iniciatives educatives del municipi des d’una perspectiva transversal.

b. Establirem reunions ordinàries del CEM trimestralment I les que siguin necessàries per portar a terme aquest projecte.

3.1.6 Per la Formació Professional pública (FP)

a. Promourem polítiques amb el Departament d’Educació per a la promoció de la Formació Professional pública al nostre municipi.

b. Planificarem conjuntament amb el Departament d’Educació els estudis de FP públics, tenint en compte tots els agents socials i econòmics que intervenen al nostre municipi.

c. Treballarem per atreure nous cicles formatius en relació amb els sectors professionals presents al municipi.

3.1.7 Per la Formació d’Adults

a. Promocionareml’Escolad’Adultsdelmunicipidifonentelseuconeixement i subvencionant-la per a que l’assistència sigui gratuïta, ampliant la seva oferta educativa i repensant-ne les necessitats perquè se’n pugui fer un bon ús i aprofitament.

b. Treballarem conjuntament amb el Departament d’Educació l’ampliació de l’oferta educativa així com el del corresponent número de mestres per atendre adequadament les necessitats de la població nouvinguda.

3.1.8 Activitats extraescolars

a. Promourem activitats extraescolars subvencionades per donar sortida a totes les situacions econòmiques vulnerables.

b. Organitzarem un reforç municipal escolar i de suport en l’aprenentatge fora de l’horari escolar per a totes aquelles criatures que ho necessitin. Inclourem la participació del voluntariat en aquesta tasca.

c. Obrirem els patis de les escoles fora de l’horari lectiu.

3.1.10 Famílies

a. Promourem tallers i trobades amb les famílies per treballar les habilitats parentals. Potenciarem l’Espai Familiar 0-3 anys.

b. Fomentarem la participació paritària de gènere en les associacions d’educació en el lleure.

c. Ajudarem les AMPA posant els mitjans tècnics i jurídics de l’Ajuntament a la seva disposició.

d. Millorarem la coordinació entre les AMPA i els facilitarem el treball en xarxa.

e. Adaptarem les ordenances municipals per evitar que s’implantin sales de joc al nucli urbà.

3.2. CULTURA

3.2.1 Concebem la cultura des de les perspectives de la producció artística, el gaudi, la formació i el desenvolupament de les persones i és per això que apostem per una major democratització cultural, posant recursos a l’abast de la comunitat artística i creativa i afavorint l’accés de la ciutadania a les produccions culturals.

3.2.2 Crearem una guia d’entitats real i actualitzada i prendrem contacte amb les entitats, escoltant les necessitats de cadascuna d’elles.

3.2.3 Fomentarem els tallers, representacions, trobades, mostres i exposicions per donar a conèixer el treball realitzat per les entitats.

3.2.4 Crearem vincles dins les regidories susceptibles de treballar juntes de manera transversal.

3.2.5 Habilitarem i donarem difusió de tots els espais amb què compta l’Administració perquè es puguin dur a terme projectes culturals, exposicions d’art i conferències.

3.2.6 Incentivarem i donarem cabuda i difusió a totes les manifestacions culturals, científiques, plàstiques i creatives, que suposin projectes innovadors (ràdio, cinema, etc.).

3.2.7 S’afegiran propostes noves als premis literaris de les Franqueses on es puguin incloure treballs d’investigació, assaig, teatre i articles periodístics.

3.2.8 Plantejarem la creació d’un nou concurs literari en la categoria d’adults en el qual es proposi, com a primer premi, la publicació de l’obra.

3.2.9 Es proposarà la reconversió d’una part de la sala de lectura de Can Ganduxer en un espai destinat a alumnes de secundària i dedicat a tallers de manualitats i exposicions de petit format.

3.2.10 Es recuperarà la idea d’involucrar els bars i els restaurants que així ho desitgin en les festes majors de les Franqueses.

3.2.11 Es fomentarà la creació de magazines i revistes als centres de Primària i Secundària. En el cas què ja es compti amb dita iniciativa, rebran el recolzament necessari per part de l’Ajuntament.

3.2.12 Potenciarem les biblioteques dels centres escolars col·laborant en exposicions, celebració de presentacions i aniversaris d’autors i autores, etc., tot fomentant l’intercanvi d’experiències escolars en aquest àmbit.

3.2.13 Dotarem d’un plantejament diferent el butlletí municipal de l’Ajuntament, mirant d’abaratir-ne els costos, fent que es valorin més les persones, actes, esdeveniments i recursos i que s’hi doni cabuda a les opinions dels lectors i lectores a través d’articles o cartes.

3.2.14 Vetllarem per crear espais lúdics de trobada que fomentin la cohesió entre les diferents expressions culturals.

3.2.15 Incentivarem la participació de la ciutadania en els esdeveniments culturals, a través d’una major difusió dels actes i vetllant per la qualitat de les ofertes culturals.

3.2.16 L’Ajuntament tindrà cura del patrimoni històric, tant material com immaterial (memòria oral, toponímia, dites, pràctiques d’etnobotànica…), la seva protecció i difusió, i mantindrà al dia un inventari del patrimoni històric i arqueològic del municipi, fent-ho així en compliment de la normativa vigent referent a la seva conservació.

3.2.17 Farem complir la Llei de Memòria Històrica i retirarem la simbologia franquista que resti encara a l’espai públic.

3.2.18 Promourem i impulsarem accions i esdeveniments artístics també per recuperar les tradicions culturals del nostre municipi.

4. ENTORN I COMUNITAT SOSTENIBLE

4.1 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

4.1.1 Obrirem un procés de debat i consulta per definir entre tota la ciutadania el model de poble que volem. L’objectiu d’aquest procés serà adequar el PGOU perquè faciliti la transformació de les Franqueses del Vallès en un municipi del segle XXI, amb accions per mitigar el canvi climàtic, millorar la connectivitat de l’ecosistema urbà amb la conservació de la biodiversitat, promoure l’economia verda i circular i augmentar la cohesió social.

4.1.2 Impulsarem un urbanisme basat més en les rehabilitacions i la recuperació d’espais en desús que en l’obra nova, per tal que respongui a un model de creixement sostenible, eviti l’especulació i s’adeqüi a les necessitats reals del municipi.

4.1.3 Diagnosticarem i planificarem el manteniment del clavegueram per tal de solucionar els problemes que encara hi ha i els que es puguin preveure en un futur immediat.

4.1.4 Estudiarem la millora de la connexió rodada i per vianants de Bellavista amb la resta del municipi.

4.1.5 Augmentarem la protecció de les zones agrícoles i forestals, i vetllarem perquè s’hi puguin mantenir les activitats econòmiques tradicionals.

4.1.6 Continuarem defensant i argumentant el NO al 4t Cinturó. Apostem per un model de mobilitat que prioritzi el transport públic i el transport ferroviari de mercaderies.

4.2. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

4.2.1 Per tal de ser un municipi capdavanter cap a la transició energètica, disposarem d’una eina essencial com és un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El PAESC inclourà un inventari d’emissions i un conjunt d’accions, amb revisions i avaluacions anuals , destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Cada dos anys es farà públic un informe de seguiment.

4.2.2 Impulsarem la producció i consum cooperatius d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. Participarem, com a Ajuntament, en aquestes iniciatives, aprofitant les instal·lacions existents i creant-ne de noves. Estudiarem la bonificació de l’impost ICO en obres menors que incloguin estacions fotovoltaiques d’autoconsum.

4.2.3 Fomentarem l’energia sostenible, l’eficiència i l’estalvi energètic mitjançant l’organització d’activitats i campanyes.

4.2.4 Vetllarem per tal que no hi hagi zones del municipi amb un excés d‘enllumenat, per estalviar energia i diners i alhora reduir la contaminació lumínica. També supervisarem que no hi hagi zones urbanes amb poca il·luminació i que puguin donar sensació d’inseguretat.

4.2.5 Farem gestions perquè arribi internet d’alta velocitat al 100% del municipi.

4.2.6 Implementarem una política de comunicació i sensibilització per tal de donar a l’emergència climàtica presència i rigor en la informació dels mitjans de comunicació municipals i en la formació i sensibilització a través dels centres educatius, centres cívics, etc.

4.3. MOBILITAT SOSTENIBLE

4.3.1 Garantirem diverses opcions de mobilitat que privilegiïn els recorreguts de vianants, així com l’accessibilitat a tots el serveis del municipi i que reforcin l’autonomia i la percepció de seguretat de les dones, la gent gran i els infants.

4.3.2 Analitzarem tots els equipaments municipals des de la mobilitat sostenible per garantir-ne l’accés en bicicleta o transport públic des de tots els punts del municipi.

4.3.3 Potenciarem l’ús de vehicles no contaminants, com ara la bicicleta, facilitant-ne espais segurs per a l’aparcament. Especialment, animarem i facilitarem l’accés a les escoles amb bicicleta.

4.3.4 Planificarem una xarxa de carril bici de 15 km (8 km dels quals entre Corró d’Avall i Bellavista). No serà un carril bici exclusivament per passejar, sinó una autèntica via de transport diari que ens permeti aparcar el cotxe i fer salut.

4.3.5 Treballarem per fer possible la xarxa de carrils bici que uneixi els diferents pobles de Les Franqueses, i estudiarem la connexió amb Granollers i altres municipis veïns (Cànoves, la Garriga, Cardedeu…).

4.3.6 Transport públic

a. Potenciarem l’ús del transport públic per tal que el vehicle privat sigui una opció i no una necessitat.

b. Farem un estudi dels recorreguts i els horaris de les línies urbanes i interurbanes per tal de millorar-los i adaptar-los, si cal, a les necessitats de la població.

c. Facilitarem l’arribada del transport públic a tots els polígons industrials del municipi i n’incentivarem el seu ús.

d. Farem que en les línies de bus nocturn, les dones puguin demanar que s’aturi entre parades com a mesura per evitar i reduir el risc d’agressions.

e. Estudiarem la possibilitat d’establir un servei propi de transport públic municipal mitjançant un microbús.
Insistirem en la necessitat urgent del desdoblament de la línia de ferrocarril Barcelona-Vic i la millora constant del servei de rodalies.

4.3.8 Transport privat

a. Potenciarem la progressiva substitució dels vehicles més contaminants per altres de menys, com ara els cotxes elèctrics i els híbrids. Intentarem que els vehicle de l’Ajuntament en siguin un exemple.

b. Instal·larem punts de recàrrega en llocs estratègics: a les estacions de ferrocarril i a d’altres punts del municipi.

4.3.9. Pacificació del trànsit

a. Estudiarem mesures per recuperar una mobilitat al centre dels nuclis urbans on les persones siguin les prioritàries i no pas els vehicles a motor.

b. Retirarem el sistema de semàfor amb foto-vermell i implementarem altres sistemes per pacificar el trànsit igualment eficaços i menys lesius dels drets dels conductors, ara els passos per a vianants amb ressalts o plataformes elevades, el canvi de color del paviment i la millora de la senyalització tant vertical com horitzontal.

c. Estudiarem, analitzarem i buscarem solucions per aquells punts amb més sinistralitat del municipi.

d. Farem campanyes periòdiques de control de la velocitat a totes les vies municipals per tal de reduir la sinistralitat i aconseguir una mobilitat més segura.

e. Estudiarem la regulació del trànsit als voltants de les escoles en horari escolar.

f. Potenciarem el recorregut a peu fins a l’escola i farem campanyes perquè els infants es puguin desplaçar a peu i amb bicicleta de manera segura.

g. Revisarem la seguretat de tots els passos de vianants.

h. Replantejarem la pacificació del camí de Marata a tot el seu tram, amb mesures que garanteixin el pas de vianants i bicicletes de manera segura i es posi fi als excessos de velocitat de molts dels vehicles motoritzats que hi circulen.

4.3.10. Xarxa de camins

a. Millorarem el manteniment dels camins rurals. Tanmateix, obrirem un debat serè amb els sectors afectats sobre les possibles solucions.
b. Millorarem la xarxa de senders per a caminants. Revisarem l’inventari de camins del municipi i n’estudiarem una possible segregació d’usos per tal d’establir una xarxa de rutes i llocs a visitar a peu, amb bicicleta o a cavall. El senderisme respectuós i amant de la natura pot esdevenir un segell de qualitat i de promoció del municipi.

4.4. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

4.4.1 Impulsarem una carta del paisatge de les Franqueses del Vallès com a instrument de protecció a partir d’acords entre els agents del territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge del municipi.

4.4.2 Preservarem i ampliarem els terrenys que han de tenir la funció de corredors biològics: el Congost i la franja est del municipi.

4.4.3 Donarem suport al Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost que ha redactat el Consorci del Besòs Tordera i estudiarem la possibilitat d’ampliar els espais protegits a les rieres Carbonell i Santa Digna.

4.4.4 Promourem un Pla d’Educació Ambiental per als centres educatius del municipi.

4.4.5 Revisarem i actualitzarem el catàleg d’arbres d’interès local i posarem rètols a alguns dels exemplars.

4.4.6 Vetllarem per tal que el verd urbà mantingui espais rics en biodiversitat i especialment atractius per als insectes pol·linitzadors.

4.4.7 Revisarem la normativa municipal de protecció dels animals, tant dels domèstics com dels salvatges.

4.4.8 Ampliarem els espais d’esbarjo de gossos, on puguin córrer sense corretja, però sense afectar els sembrats ni el bestiar de pagès, ni la vida silvestre.

4.4.9. Agroecologia

a. La terra és el patrimoni més important que té el municipi, per tant, la defensarem davant d’interessos especulatius. Afavorirem la creació de llocs de treball mitjançant l’agricultura de proximitat i l’agroecologia.

b. Apostem per una agricultura sostenible i respectuosa amb el territori i amb la pagesia. Impulsarem polítiques que millorin i protegeixin l’activitat agrícola tan rica que tenim al nostre municipi i fomentarem el coneixement, cura i preservació d’aquesta per part de la ciutadania.

c. Protegirem la producció local i comarcal. Defensarem polítiques transformadores que avancin cap a la sobirania alimentària partint de criteris socials, ambientals i de proximitat.

d. Impulsarem la reconversió de l’agricultura i la ramaderia convencionals cap a un model ecològic, regeneratiu, local i d’economia social.

e. Controlarem l’ús i la fumigació amb herbicides i pesticides. Promocionarem els tractaments acceptats en l’agricultura integrada, respectuosos amb les persones i el medi ambient, reduint de manera progressiva i contundent l’ús de glifosat i altres plaguicides no selectius i sistèmics.

f. Elaborarem un mapa del capital i dels recursos naturals del municipi per proposar polítiques de conservació i millora. Promourem accions per tenir cura del nostre patrimoni natural de manera participada.

g. Recuperarem i protegirem els espais agraris del municipi. Impulsarem una declaració conjunta dels ajuntaments de la comarca per blindar la terra agrària. Potenciarem un banc de terres pel manteniment de la pagesia actual i la incorporació de la nova pagesia, oferint un servei facilitador de relleu generacional.

h. Acostarem el coneixement agrícola a la població a través d’accions i campanyes per tal que sigui la mateixa ciutadania qui tingui cura de l’entorn.

i. Oferirem assessorament i plans formatius i laborals sobre agroecologia. Estudiarem els usos lúdics i turístics de les zones agràries, tot valorant-ne els beneficis i preveient-ne els possibles perjudicis.

j. Estudiarem la interrelació entre persones productores i consumidores per tal d’incrementar i enfortir els circuits i canals curts de comercialització, impulsant la creació de cooperatives de consum i facilitant que el comerç local tingui accés als productes locals.

k. Potenciarem la creació de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, amb circuits curts de comercialització, i donarem suport en temes com ara la transformació agroalimentària, les normatives sanitàries, etc.

l. Donarem suport al Banc de Llavors del Vallès Oriental per tal de catalogar, recuperar i difondre les llavors del territori en el nostre municipi.

m.Crearem una plaça de tècnic/a agroecològic per tal de promoure, implantar i acompanyar les polítiques relacionades amb el sector agroecològic.

n. Farem campanyes periòdiques per millorar la salut de la població a través d’una bona alimentació. Tots i totes tenim dret a una alimentació de qualitat i de proximitat.

o. Facilitarem la compra pública alimentària de proximitat, agroecològica i de comerç just en la restauració col·lectiva. Introduirem criteris que tinguin en compte aquests aspectes en els plecs de condicions de les adjudicacions que siguin de competència municipal. Oferirem assessorament a menjadors escolars, residències i altres menjadors col·lectius.

p. Treballarem per establir criteris i controls sobre el malbaratament alimentari en el municipi.

q. Establirem convenis amb els restaurants de la comarca per difondre i donar sortida als productes dels nostres camps, com ara la mongeta del ganxet i altres productes hortícoles.

r. Donarem facilitats a la venda directa de productors a consumidors.

s. Recuperarem la relació amb la terra reconnectant el nucli urbà amb la pagesia a través d’un pla d’accions i activitats. Crearem espais d’intercanvi entre el món rural i el món urbà per tal de compartir necessitats, coneixement, propostes, experiències…

t. Donarem suport i promourem la recuperació de sabers, tècniques i oficis tradicionals sobre els treballs agrícoles. Crearem un banc de coneixement popular per no perdre la saviesa dels nostres camperols.

u. Oferirem recursos educatius per tal d’introduir conceptes i pràctiques sobre educació ecosocial i agroecològica dins del Pla d’Educació Ambiental per als centre educatius del municipi.

v. Tindrem més en compte els agricultors i agricultores en els espais de debat municipal (Consell de Pagesia) i en l’àmbit educatiu.

4.5. TRACTAMENT DE RESIDUS

4.5.1 Proposarem una auditoria i farem un seguiment estret de la gestió de l’actual empresa concessionària del servei.

4.5.2 Revisarem el funcionament i la ubicació dels actuals contenidors de brossa selectiva.

4.5.3 Reclamarem que es facin les campanyes informatives de reforç de la recollida selectiva que preveu l’actual contracte i que l’empresa NO està portant a terme.

4.5.4 Estudiarem un sistema més àgil de recepció i contesta de queixes i suggeriments de la ciutadania.

4.5.5 Avançarem en la gestió dels residus porta a porta.

4.5.6 Estudiarem l’impuls de polítiques de Residu Zero, per un canvi de model en la gestió actual en què la prevenció sigui una prioritat i, per contra, els tractaments emissors de contaminants i gasos d’efecte hivernacle com són la incineració i els abocadors es vagin reduint progressivament.

4.5.7 Ampliarem els períodes de col·locació de contenidors per a restes de poda a les urbanitzacions i a altres zones del municipi on calgui.

4.5.8 Encarregarem una auditoria ambiental, per tal d’identificar i controlar les empreses que desprenen olors i fums que contaminen l’ambient.

4.5.9 Farem públiques, accessibles i entenedores dades referents a la qualitat de l’aire, de l’aigua i a la generació i tractament de residus, publicant-les al butlletí i al web municipal.

4.5.10 Amb l’objectiu d’eliminar els excrements dels gossos a l’espai públic, actuarem de manera urgent i rigorosa per mitjà de campanyes educatives i, si cal, sancionadores.

4.6. OBRES I SERVEIS

4.6.1 Gestionarem la recuperació de les concessions de manteniment d’espais públics i dotarem la brigada del personal necessari. L’oferta de nous llocs de treball especialitzats a la brigada d’obres permetrà al servei assumir més tasques, cosa que podrà estalviar diners mentre es genera ocupació.

4.6.2 Planificarem el manteniment de la via pública i els espais públics al llarg de 4 anys, repartint les feines i costos en el temps, fugint de les obres electoralistes a final de legislatura.

4.6.3 Proposarem unificar la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament amb les dels Patronats de Cultura i Esports.

4.6.4 Consolidarem un model de xerojardineria, més sostenible, amb espècies autòctones, potser no sempre tan vistoses, però més resistents i amb unes necessitats d’aigua menors.


5. TREBALL i INNOVACIÓ

5.1 FOMENT DE L’OCUPACIÓ

5.1.1 Un dels problemes més greus és l’atur. Per això, un dels objectius prioritaris del nostre programa és la creació d’ocupació. Crearem eines que propiciïn l’ocupació de qualitat i sobretot dels col·lectius més vulnerables (dones, majors de 50 anys, joves, nouvinguts, persones migrades, persones amb discapacitat, malaltes o en risc d’exclusió social).

5.1.2 Farem l’acompanyament al procés d’inserció laboral, per tal d’ajustar les eines de recerca de feina a les característiques de cada candidat/a. La borsa de treball municipal serà proactiva, cercarà els possibles llocs de treball entre les empreses del municipi i serà gestionada públicament.

5.1.3 La formació és un àmbit clau per fomentar les oportunitats laborals entre la gent aturada. Les exigències formatives i de reciclatge continu demanades per les empreses posen en risc les oportunitats de gent que no pot accedir a una formació especialitzada, per això volem continuar formant a la gent. Es faran estudis i seguiment de les feines més necessàries i amb major demanda de treballadors per tal d’oferir una formació laboral permanent adequada a les demandes.

5.1.4 Facilitarem que les treballadores i treballadors de les Franqueses coneguin els seus drets laborals.

5.1.5 Inclourem clàusules socials i laborals que garanteixin drets dels treballadors i treballadores en els contractes públics.

5.1.6 Impulsarem un programa, per les empreses del municipi, de subvenció a la contractació si creen llocs de treball de qualitat i estables.

5.1.7 Foment de l’ocupació juvenil.

a. Proposarem als centres educatius que incorporin cicles formatius relacionats amb les ofertes de treball de la comarca (agricultura, ramaderia, indústria, comerç, etc. ).

b. Reforçarem les possibilitats de fer estudis amb pràctiques remunerades establint acords amb altres administracions i empreses del municipi per tal de facilitar l’ocupació dels joves.

5.2 INNOVACIÓ I REACTIVACIÓ ECONÒMICA

5.2.1 Impulsarem Can Ribas com a punt de trobada entre l’Ajuntament i els sectors productius: pagesia, indústria i comerç, per tal que les relacions siguin més fructíferes. Can Ribas ha de ser l’espai de referència de l’activitat econòmica a les Franqueses, on empresaris, sindicats, treballadors, comerciants, consumidors i pagesos puguin trobar la resposta a les seves demandes, conjuntament amb l’administració.

5.2.2 Crearem un servei per desenvolupar programes de suport a la creació i la consolidació d’empreses a través de l’assessorament i acompanyament en cada fase del procés, però també donant eines i formació.

5.2.3 Farem una valoració del teixit empresarial actual i treballarem per promoure empreses que vetllin per la RSC (Responsabilitat Social Cooperativa).

5.2.4 Farem campanya donant a conèixer les oportunitats que ofereix el nostre municipi a les persones emprenedores i facilitant la visibilitat de les instal·lacions que té el municipi per estimular la creació de noves empreses.

5.2.5 Col·laborarem, a partir de la proximitat de que disposa l’Ajuntament, en programes de la Generalitat que promouen la continuïtat de les empreses, com ara el programa Reempresa i d’altres.

5.2.6 Pagesia (Agricultura i sostenibilitat)

a. Modificarem el Consell de la Pagesia per transformar-lo en un òrgan sectorial, reduint-ne el pes polític.

b. Augmentarem la protecció de l’activitat agrícola, ramadera i forestal, tot fent compatibles les necessitats dels habitants i la protecció del territori i el medi ambient.

c. Incentivarem els projectes de conreu ecològic.

d. Estudiarem la possibilitat de declarar el municipi lliure de transgènics.

e. Afavorirem el comerç de productes de proximitat, així com el cultiu i la fira de la mongeta del ganxet.

f. Estudiarem la possibilitat de crear un banc de terres agrícoles per fer horts socials.

g. Potenciarem l’ús dels camps com a espai de pràctiques d’uns futurs cicles formatius i estudis universitaris d’agricultura ecològica.

5.2.7 Indústria

a. Crearem el consell sectorial de la indústria, per debatre i coordinar esforços per fomentar l’ocupació i millorar la productivitat de les empreses del municipi.

b. Afavorirem les activitats industrials relacionades amb l’economia sostenible.

c. Ajudarem l’emprenedoria d’innovació, especialment en noves tecnologies i energies renovables.

d. Afavorirem la implantació de noves empreses que ocupin espais, locals o naus en les zones industrials consolidades.

e. Donarem suport a la creació de pimes, cooperatives i empreses socials i facilitarem mecanismes administratius simplificats i senzills.

f. Cercarem el finançament necessari per fer arribar transport públic a les zones industrials consolidades.

g. Impulsarem la cobertura de xarxa de fibra òptica a totes les zones industrials del municipi.

5.2.8 Comerç

a. Crearem el Consell Sectorial del Comerç i treballarem amb el col·lectiu de petits comerciants i autònoms per tal d’afavorir i incrementar l’activitat comercial local i el comerç de proximitat.

b. Establirem mecanismes administratius simplificats i senzills per l’obertura d’activitats econòmiques i farem l’acompanyament necessari.

c. Donarem suport a l’Associació de botiguers, comerciants i professionals de les Franqueses escoltant les seves necessitats i dotant-los de recursos i eines.

d. NO afavorirem la implantació de grans superfícies comercials.

5.3. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)

5.3.1 Impulsarem accions que conjuguin activitat econòmica, arrelament local i transformació social, a partir d’una economia socialment justa, arrelada al territori, que fomenti la diversitat econòmica i cultural, compromesa amb la lluita contra les desigualtats i respectuosa amb el medi ambient.

5.3.2 Creiem que hi ha models econòmics que defensen millor el territori i les persones, per això volem impulsar i fomentar l’economia social i solidària i el moviment cooperatiu al municipi.

5.3.3 Crearem un Pla d’Acció amb l’objectiu de fomentar un model que faciliti la transició cap a una societat més justa, cohesionada i responsable amb l’entorn per això començarem creant el Consell Municipal d’Economia Social i Solidària.

5.3.4 Farem actuacions per acostar el comerç just, les finances ètiques i l’economia social i solidària al nostre municipi.

5.3.5 Fomentarem la compra i contractació pública socialment responsable. Incorporarem dins la compra i la contractació pública (inclosos els serveis financers) criteris i clàusules socials específiques per tal d’afavorir el creixement i la consolidació del comerç just i la banca ètica i excloure empreses del sector dels combustibles fòssils.

5.3.6 Recolzarem les cooperatives existents i treballarem per crear-ne de noves teixint un vincle amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per tal de fer difusió de les seves activitats i cursos, per treballar plegats per desenvolupar més cooperatives al nostre municipi. Crearem un PuntCoop (Espai d’assessorament sobre cooperativisme i economia social i solidària). 


6. DEMOCRÀCIA I TRANSPARÈNCIA

6.1. PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES

6.1.1 Volem enfortir la política municipal a partir de valors ètics de responsabilitat i de participació ciutadana. És amb aquesta intenció que:

a. Impulsarem un projecte de democràcia participativa obert a tota la població de les Franqueses per les decisions més rellevants, establint canals de consulta àgils i amb dret a vot a partir dels 16 anys. Per això crearem l’Àrea de Participació i Transparència, coordinada amb la resta d’àrees de manera transversal per tal de garantir els processos de participació i facilitar als veïns i les veïnes una informació clara i assequible.

b. Generarem un procés de participació en l’elaboració de la part dels pressupostos municipals corresponent a les inversions.

c. Establirem mecanismes per poder recollir, valorar i tenir en compte les opinions de la ciutadania i de les entitats del municipi, així com les seves queixes i suggeriments, per donar-los resposta en un temps prudencial.

d. Habilitarem una finestra única municipal per a la realització de tràmits i gestió de les diferents entitats i oferirem suport, informació i acompanyament en aquesta gestió.

e. Modificarem la normativa que regeix els plens, de manera que les aportacions del públic puguin quedar recollides dins l’acta de la sessió per tal de fer un seguiment de les qüestions plantejades.

f. Millorarem el funcionament dels Consells de Poble per tal que siguin més participatius i que les seves decisions tinguin un pes més rellevant.

6.2 ORGANITZACIÓ INTERNA I ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS

6.2.1 En l’àmbit polític volem millorar el funcionament intern de l’Ajuntament i l’atenció a les persones. Per això:

a. Establirem una coordinació de les diverses àrees entre elles i amb els serveis per tal de millorar l’atenció a la ciutadania.

b. Adequarem, de manera responsable els salaris dels representants municipals i les dietes i despeses de representació.

c. Vetllarem perquè els representants polítics que assumeixin càrrecs o responsabilitats públiques desenvolupin de la manera més efectiva possible la seva tasca i els horaris acordats.

d. Tots els regidors i les regidores amb dedicació disposaran d’horaris de visita per atendre els veïns i veïnes.

e. Proposarem l’elaboració d’un codi ètic de bon govern i de conducta que reguli els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, el personal directiu i els càrrecs de confiança, les relacions entre el govern i el personal treballador i les relacions de l’Ajuntament amb la ciutadania.

f. Revisarem el ROM per adequar-lo als principis democràtics i de transparència, de manera que es garanteixi el debat públic sobre les decisions del govern i sobre totes les mocions que es presentin. D’aquesta manera retornarem al Ple de l’Ajuntament les seves competències i mantindrem per a la Junta de Govern Local les estrictament necessàries segons la llei vigent.

6.2.2 Àmbit administratiu.

a. Volem una administració local integrada al territori que treballi per programes de manera interdisciplinària i en xarxa, i no per àmbits, superant les barreres entre les regidories. Per això:

b. Crearem una comissió que coordini les àrees transversalment per tal d’optimitzar recursos i esforços i impulsar polítiques de desenvolupament sostenible, de transparència i participació.

c. Portarem a terme, de manera urgent, la reorganització del treball administratiu, amb la participació dels treballadors i les treballadores i els seus representants sindicals, per fer efectius el creixement i la millora de l’eficiència del sector públic.

d. Revisarem i actualitzarem la web de l’Ajuntament per tal que sigui de més fàcil accés i crearem apps per tenir una relació més propera amb la ciutadania.

e. Crearem una regidoria encarregada d’impulsar polítiques en matèria d’igualtat, diversitat sexual i de gènere.

6.2.3 Hisenda.

a. Promourem urgentment una auditoria externa, independent i oberta a la ciutadania de les finances de l’Ajuntament.

b. Revisarem totes les concessions municipals per tal d’impulsar la re municipalització de serveis públics privatitzats o concertats, en la mesura que sigui possible.

c. Prioritzarem la gestió financera de l’Ajuntament a través de les entitats de crèdit que hagin adquirit un compromís ètic.

d. Elaborarem un pla de viabilitat per solucionar l’endeutament municipal.

e. Exigirem el pagament del deute de la Generalitat.

f. Els pressupostos, l’estat de comptes i tota la informació municipal es posaran a disposició de la ciutadania de forma entenedora.

g. Treballarem en un pressupost municipal que prioritzi la transversalitat de les polítiques feministes.

6.2.4 Recursos humans i materials.

a. Cercarem mecanismes que incentivin la feina del personal municipal per tal d’aconseguir una plantilla motivada i implicada.

b. Portarem a terme una anàlisi exhaustiva de les necessitats i el dimensionament de les diferents àrees per aconseguir una millor racionalització de la despesa pública i una major eficiència econòmica.

c. Analitzarem i avaluarem el funcionament dels patronats per tal de realitzar els canvis necessaris perquè compleixin les funcions que els corresponen.

d. Plantejarem la creació d’una empresa que depengui de l’Ajuntament per gestionar els serveis re municipalitzats.

e. Revisarem els horaris dels centres cívics, culturals i dels serveis municipals per tal d’adequar-los a les necessitats dels usuaris.

f. Incorporarem la variable de gènere en les polítiques dels Departaments de Recursos Humans i en els procediments de contractació pública.

g. Posarem en valor l’acreditació d’unes condicions laborals i salarials dignes dels treballadors en la contractació pública.

6.3 RELACIONS INSTITUCIONALS

6.3.1 Treballarem sempre que sigui possible en col·laboració amb els ajuntament veïns per la mancomunació de serveis públics per reduir els costos i millorar els serveis, fent-los més sostenibles.

6.3.2 Participarem activament en la defensa dels drets humans, socials i laborals i de les llibertats, sumant-nos a les campanyes que impulsin altres entitats.

6.3.3 Com a Ajuntament ens oposarem frontalment a qualsevol mostra d’odi o discriminació de tot tipus i reafirmarem el caràcter solidari, internacionalista, demòcrata i antifeixista de l’Ajuntament.


7. DRET A DECIDIR

Defensem el dret a decidir del poble de Catalunya

 Reconeixem i defensem el dret del poble de Catalunya a decidir sobre el seu futur de manera sobirana i democràtica. Per això:

a. Promourem espais de debat i diàleg sobre el dret a decidir i el futur de Catalunya, amb la participació ciutadana.

b. Denunciarem públicament qualsevol acte de repressió política que atempti contra els drets democràtics.

c. Denunciarem mitjançant els serveis jurídics de l’Ajuntament qualsevol expressió feixista o d’intolerància dintre del municipi.

d. Impulsarem mocions a favor de restablir la república com a forma de govern.

e. Mantindrem l’adhesió activa a les entitats supramunicipals (AMI).

f. Defensem el model d’escola pública catalana i inclusiva com a garant de cohesió social.

g. Pagarem els impostos que corresponguin a l’agència Tributària Catalana.

h. Proposarem a la comissió nomenclàtor la inclusió del nom “1 d’octubre” a la
Rambla ( Carretera de Ribes).


8. FEMINISME i DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

Feminisme i diversitat sexual i de gènere

8.1 L’àmbit local ha de ser pioner en el desenvolupament d’iniciatives i eines d’intervenció en polítiques de gènere, donada la seva proximitat a la ciutadania conjuntament amb els moviments i associacions locals de dones. Per això:

a. Dotarem l’Ajuntament de les estructures necessàries: recursos humans, econòmics i administratius, per treballar activament i de forma transversal; per lluitar contra les desigualtats de gènere, les violències i discriminacions envers les dones, i per contribuir a la igualtat d’oportunitats i de resultats.

b. Crearem un Punt d’Informació i Atenció a les Dones, com a servei públic, gratuït i confidencial, per oferir informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits incloent el servei gratuït d’atenció psicològica i assessorament jurídic. Servei adreçat tant a noies de 12 a 17 anys, com a dones.

c. Farem formació específica en format de grups o tallers per afavorir el creixement personal. La formació s’adreçarà a totes les dones que tinguin motivació per aprofundir en el seu autoconeixement i en altres aspectes com la salut, l’educació o la convivència.

d. Crearem un Pacte Local contra les violències masclistes dotant-lo de protocols actualitzats perquè pugui articular el treball de tots els agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, violència explícita contra les dones, etc.).

e. Vetllarem perquè les Franqueses sigui un municipi lliure de LGTBIfòbia, sexisme i racisme i altres formes de discriminació social.

f. Elaborarem campanyes coordinades amb els moviments socials per tal de sensibilitzar la societat en temes de gènere i diversitat sexual.

g. Farem una declaració institucional com a municipi feminista a través d’una moció aprovada en el ple. Prioritzarem la implementació de polítiques públiques que dotin de sentit i contingut aquesta declaració i impulsarem els valors feministes.

h. Crearem el Consell Municipal de Dones.

i. Afavorirem l’ús de noms de dones al nomenclàtor, per així comprometre’ns a generar genealogia femenina, tot recuperant la memòria històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenidor del municipi.