Document posicionament d’IEC al ple municipal de les Franqueses del Vallès del 27 de Maig 2021

 

001 Aprovació de l’acta de la sessió anterior  – Documentació

002 Donar compte del decret de l’alcalde número 2021-1170 de 29 d’abril, en què es resol designar representant de la Corporació a l’Associació Xarxa C17 Veure proposta 4782/2016

003 Donar compte de l’informe trimestral de seguiment del Pla d’ajust corresponent al primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera Veure proposta 2135/2021

004 Donar compte de l’informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l’ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre Veure proposta 2134/2021

005 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2021 en compliment de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Veure proposta 2136/2021

006 Donar compte de l’informe trimestral d’intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2021 de l’ajuntament i patronats municipals Veure proposta 2133/2021


007 Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la implementació d’un pla d’avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals Veure proposta 2629/2021
No van justificar prou la moció. Ens vam abstenir.
A Favor: PSC, Cs
En Contra: Junts, SAL-CUP
Abstenció: IEC

Segona votació idem + vot de qualitat

008 Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per commemorar el Dia d’Europa Veure proposta 2633/2021
No veiem que sigui el moment. UE ha demostrat èxits (polítiques ambientals, ajuts països ue…) però tb deixadesa en molts aspectes (immigració…). Votem en contra.
A Favor: Cs
En Contra: IEC, SAL-CUP
Abstenció: Junts, PSC

009 Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la regulació municipal de l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) Veure proposta 2764/2021

El govern va tenir temps de sobres pq fa 3 o 4 anys es va presentar una moció al respecte i no es va fer res. Ara q no vinguin dient q l’han descobert pq van tard. L’anunci que han fet sembla acció-reacció a la moció presentada. Vam votar a favor.

A Favor: PSC, IEC C’s
En Contra: Junts
Abstenció: SAL-CUP

010 Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per a la millora del web, amb més accessibilitat i transparència Veure proposta 2768/2021. Votem a favor

A Favor: IEC, PSC, C’s i SAL-CUP
En Contra: –
Abstenció: Junts

011 Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, de suport a la lactància materna Veure proposta 2785/2021. Vam votar a favor.

A Favor: IEC, PSC i C’s
En Contra:
-Abstenció: Junts, SAL-CUP

012 Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l’Alcaldia números 2021-875 a 2021-1189 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 d’abril de 2021 – Documentació

013 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/12 a JGL/2021/15 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 8 i 29 d’abril de 2021


PRECS I PREGUNTES

Novartis
Aigua: com queda el problema dels aqüífers contaminats i quin seguiment es fa des de l’Ajuntament (ja sabem que la competència és de l’ACA però l’Ajuntament hauria d’estar al cas i fer el seguiment de com està la situació i quines actuacions s’hi fan)
Si hi ha una certa obsolescència de la processos i maquinària, no costarà trobar un comprador?
Com queda el Sector N, amb la marxa de Novartis?
Sense transport col·lectiu no s’hi accedeix si no és en cotxe privat i, per tant, cal molt aparcament

Santa Digna

Pla de xoc
Com està el pla de xoc, el donen per acabat per manca de diners?

Plens presencials
Quan reprendrem els plens presencials

Mobilitat
Els veïns es queixen que els cotxes van molt ràpid pel pas de vianants a l’alçada de la parada de bus de la pl. de Can Font. Han presentat instàncies demanant un ressalt però no els han contestat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

D’altra banda, el resum de la primera reunió de la comissió de Nomenclàtor va ser:
– Posar nom “Maria Elena Maseras (metgesa i pedagoga)” al carrer de davant del Lauro.
– Deixar pendent el nom dels 3 passatges del sector R. La proposta de l’alumnat del Lauro no li va fer el pes a la Maria de SAL-CUP per ser tots dones foranes.
– Correcció ortogràfica dels carrers ja existents
– Fer oficial el nom de Passeig del Primer d’Octubre